Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.comfortvillas.es, de hier aan gekoppelde subdomeinen en de social media pagina’s die eigendom dan wel onder beheer zijn van Comfort Villas. Door de internetpagina en/of de bedoelde social media pagina’s van Comfort Villas te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de bedoelde social media pagina’s van Comfort Villas. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Wettelijke bepaling
Op onze internetpagina www.comfortvillas.es treft u onder andere informatie over onze mogelijkheden voor het bouwen van een villa in Spanje en onze dienstverlening in het algemeen. Op geen enkele wijze vormt de informatie op de website www.comfortvillas.es een aanbieding of overeenkomst. De op www.comfortvillas.es vermelde bouwprijzen zijn vanaf bij realisatie op een vlak of afgevlakt perceel, indicatief en slechts bedoeld om u een globaal idee te geven van de mogelijke bouwkosten. Voor de werkelijke bouwkosten dient u een offerte op te laten maken door ons kantoor. De op www.comfortvillas.es gebruikte afbeeldingen zijn slechts bedoeld om u een idee te geven van de mogelijkheden betreffende afwerking en inrichting. In overeenstemming met het decreet in de Comunidad Valenciana, informeren wij u hierbij dat de notariële kosten, registratie kosten, kosten bouwklaar maken perceel, bodemonderzoek, topografisch onderzoek, archeologisch onderzoek, kadastrale recherche, erfgrens bepaling, leges en belastingen, advocaatkosten, hypotheekkosten, bemiddelingskosten, aansluitkosten elektra, water, gas. telefonie, internet, televisie en riolering, plaatsing eventueel noodzakelijke septic tank, alsmede tuin-, terras- en zwembadaanleg en andere kosten die inherent zijn aan het ontwerpen en/of bouwen van een vastgoedobject in Spanje, met uitzondering van de architectkosten, ontwerpkosten, bouwkosten en aanvraag bouwvergunning, niet in de weergegeven bouwprijzen zijn inbegrepen.

Toegestaan gebruik internetpagina
Hieronder volgen de voorwaarden van Comfort Villas met betrekking tot deze internetpagina, maar ook de social media pagina’s die eigendom dan wel in beheer zijn van Comfort Villas. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de internetpagina de eerder bedoelde social media pagina’s van Comfort Villas, dan wel van de aangeboden diensten op deze internetpagina, de eerder bedoelde social media pagina’s of door Comfort Villas aangeboden diensten in het algemeen. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten, een afspraak te maken met Comfort Villas of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de internetpagina van Comfort Villas in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) internetpagina te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Spaanse en/of internationale wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met het intellectuele eigendomsrechten van Comfort Villas en/of derden;
  • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de internetpagina;
  • Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de internetpagina ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik;
  • Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comfort Villas, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren;
  • Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de internetpagina van Comfort Villas, (waarbij de internetpagina binnen de kaders van www.comfortvillas.es verschijnt) aan te brengen, indien Comfort Villas daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend;
  • Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u per e-mail richten aan Comfort Villas. Uitzondering hierop zijn directe links via social media waarin rechtstreeks verwezen wordt naar publicaties van Comfort Villas;
  • Alle op deze internetpagina gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Comfort Villas. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Comfort Villas zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de internetpagina van Comfort Villas is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Comfort Villas, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt Comfort Villas geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Comfort Villas wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetpagina, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de internetpagina berusten uitsluitend bij Comfort Villas. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Spanje of elders, die in verband staan met deze internetpagina en Comfort Villas in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Comfort Villas. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Comfort Villas, behoudt Comfort Villas zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Comfort Villas is niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina, noch van internetpagina’s die op enigerlei wijze met de internetpagina van Comfort Villas zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Comfort Villas is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de internetpagina beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Comfort Villas is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de internetpagina van Comfort Villas worden aangeboden. Comfort Villas garandeert niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Comfort Villas garandeert ook niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Comfort Villas garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de internetpagina hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Comfort Villas. Comfort Villas is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de website van Comfort Villas dan wel de social media pagina’s die in eigendom dan wel in beheer zijn bij Comfort Villas. U vrijwaart Comfort Villas voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van het bepaalde op deze pagina, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de internetpagina.

Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze internetpagina kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De internetpagina wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een internetpagina of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer of raadpleeg een specialist. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige internetpagina’s opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Informatieweergave
Wij hebben getracht om de informatie op onze internetpagina zo correct mogelijk weer te geven, doch kan de informatie op deze pagina op geen enkele wijze worden gezien als een verklaring of feit, noch als verklaring dat het object, diensten of faciliteiten in goede staat verkeren of anderszins, noch is Comfort Villas, op geen enkele wijze, aansprakelijk of verantwoordelijk voor in de verstrekte informatie aanwezige fouten, onjuistheden of anderszins. De potentiële opdrachtgever en/of koper dient zelf een (bouwtechnische) inspectie, een topografisch onderzoek, een controle van kadastrale gegevens en/of een juridische recherche uit te (laten) voeren dan wel het doen van navraag, om zich te overtuigen van de juistheid van de weergegeven informatie. Wij adviseren elke potentiële koper of huurder dan ook om zich bij te laten staan door een daartoe kundig specialist, zoals bijvoorbeeld een architect, advocaat of  aankoopspecialist. Gebruikte afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld vertoont op deze internetpagina of aan u verzonden per e-mail of Whatsapp, dienen altijd als indicatief te worden gezien en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij garanderen niet dat gebruikte afbeeldingen up to date, compleet en/of accuraat zijn of dat de op de afbeeldingen zichtbare inventaris gelijk is aan de werkelijke inventaris. Foto’s tonen mogelijk alleen bepaalde delen en aspecten van het object op het moment dat de foto’s werden gemaakt, waardoor wij u adviseren om het object altijd persoonlijk op locatie te inspecteren. Er mogen geen veronderstellingen worden gemaakt met betrekking tot delen van het object die niet op foto’s of in de omschrijving zijn weergegeven. Wij garanderen niet dat de in de woningomschrijving weergegeven afmetingen, oppervlaktes, afstanden, inventarisomschrijving, gebieden, erfgrenzen en overige informatie up to date, compleet, juist en/of accuraat zijn, ook niet bij benadering. Bepaalde door ons verstrekte informatie kan dus afwijken van de data in de desbetreffende registers en kadaster. Comfort Villas is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat doordat een aangeboden object niet of niet door u bezocht wordt, dan wel indien u verzuimt de opgegeven informatie op juistheid en accuraatheid te laten controleren. U vrijwaart Comfort Villas voor alle schade als gevolg van het niet op juistheid en accuraatheid laten controleren van de opgegeven informatie.

Bezichtigingsvoorwaarden
Aan het bezichtigen van vastgoedobjecten en percelen zijn voorwaarden gebonden. In de eerste plaats is het goed te weten dat Comfort Villas dit voor alle partijen veilig wil doen, voor u, de eigenaar en de medewerkers van Comfort Villas. Derhalve is een bezichtiging, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, altijd aan bepaalde voorwaarden verbonden, waarmee u akkoord gaat op het moment dat wij voor u een afspraak tot bezichtiging maken. Zo dient u zich in alle gevallen te houden aan door de Spaanse overheid voorgeschreven regels en wetten en is het niet toegestaan om in het te bezichtigen object of op het grondgebied van het te bezichtigen object te roken. Op eerste verzoek van Comfort Villas dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Het spreekt voor zich dat u, in geval u minderjarige kinderen meeneemt naar de bezichtiging, deze voortdurend onder uw toezicht dienen te zijn en is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens de bezichtiging. Foto’s en/of video’s van het te bezichtigen object mogen alleen gemaakt worden na toestemming van Comfort Villas en het is niet toegestaan om zonder toestemming zelfstandig kasten te openen of door de woning of over een perceel te gaan ‘zwerven’. Mocht u zonder begeleiding van Comfort Villas door de woning of over een perceel willen lopen, vraagt u dat vooraf. Vaak is dit geen probleem, maar soms is dit, uit veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan of op zijn minst niet aan te raden. Mocht u met eigen vervoer komen, dan dient u uw voertuig te parkeren op een door Comfort Villas aangegeven locatie. Dit om verkeershinder en overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Als Comfort Villas de afspraak tot bezichtiging voor u gemaakt heeft, is Comfort Villas vanaf dat moment altijd het contactpersoon. Het is in een dergelijk geval onder geen enkele voorwaarde toegestaan om contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, adres, verblijfplaats, etc.) uit te wisselen met een eventuele verkopende partij of andere in het object of op het perceel aanwezige personen, en is in dat geval zeker niet toegestaan om het object of het perceel zelfstandig te bezoeken zonder toestemming van Comfort Villas. Ook niet als de verkopende partij heeft aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Door u veroorzaakte schade, waaronder ook verlies aan verdienvermogen en het zonder tijdige berichtgeving niet of te laat verschijnen op de afspraaklocatie, zal op u worden verhaalt. Het spreekt voor zich dat, als u zich tijdens de bezichtiging niet houdt aan de hier gestelde voorwaarden of aanwijzingen ter plaatse, de bezichtiging direct afgebroken kan worden, zonder dat enig verhaal wegens door u geleden schade, financieel en niet financieel, mogelijk is. Bezichtiging van een object of perceel gebeurt altijd op vrijwillige basis. Comfort Villas is derhalve op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade ook ten gevolge van de bezichtiging van het object of een perceel, hierbij inbegrepen het transport van en naar het object of het perceel en persoonlijk letsel, of tijdens een bezoek aan het kantoor van Comfort Villas. Door u gemaakte kosten zullen altijd door u worden gedragen.

Overtreding narcoticawet
Comfort Villas is nauw betrokken bij onderzoek door de afdeling Narcotica van de Guardia Civil, in samenwerking met de daartoe opgerichte speciale afdelingen van de diverse energieleveranciers in Spanje, met betrekking tot overtredingen van de Spaanse narcoticawet door opdrachtgevers of potentiële opdrachtgevers, dan wel kopers van door Comfort Villas aangeboden vastgoedobjecten en/of percelen, in het werkgebied van Comfort Villas. Comfort Villas is wettelijk verplicht om bij een eerste vermoeden van (toekomstige) overtreding van de narcoticawet en andere door haar geconstateerde verdachte zaken, direct te melden aan de genoemde instanties, onder vermelding van namen van alle bewoners, adres en contactgegevens.

Wijzigingen en acceptatie
Comfort Villas behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Begrijp goed dat u door het bezoek aan deze website, ons kantoor en/of maken van een afspraak met Comfort Villas, u automatisch aangeeft de disclaimer volledig te aanvaarden, evenals de mogelijke rechtsgevolgen ervan en dat u zich ertoe verbindt al het op deze pagina vermelde te goeder trouw na te leven.